ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

W imieniu Zarządu Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp zapraszam Szkoły Podstawowe
działające na terenie województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w projekcie pn. „Kultura
włączająca w Szkołach Podstawowych województwa zachodniopomorskiego”
Projekt zakłada realizację działań na rzecz zwiększenia poziomu świadomości i empatii obywateli w zakresie
nierówności dzieci i młodzieży posiadających Specjalne Potrzeby Edukacyjne poprzez szereg przedsięwzięć o
charakterze edukacyjno-informacyjnym.
Głównym celem projektu jest budowanie kultury włączającej w 12 Szkołach Podstawowych Województwa
Zachodniopomorskiego, poprzez zwiększenie świadomości i wiedzy nt. specjalnych potrzeb edukacyjnych
wśród 120 uczniów oraz 12 nauczycieli szkół podstawowych w okresie 01.09.2022r. do 30.06.2023 r.
Realizowane działania:
1. Nawiązanie porozumień wolontariackich z 6. przedstawicielami młodzieżowych rad działających na terenie
województwa zachodniopomorskiego.
2. Szkolenie dla 6 przedstawicieli młodzieżowych rad.
3. Rekrutacja 12 Szkół Podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.
4. Spotkania animacyjne prowadzone przez przedstawicieli radnych w 12 Szkołach Podstawowych
Województwa Zachodniopomorskiego, w tym min. dla 120 uczniów.
5. Obóz edukacyjny dla 6 animatorów, 12 nauczycieli i 24 uczniów.
6. Kampanie informacyjno-edukacyjne dla lokalnych społeczności szkolnych.

W projekt zaangażowany będzie partner formalny Sekretariat ds. Młodzieży Województwa
Zachodniopomorskiego.
Rolą szkoły w zakresie realizowanych przedsięwzięć będzie:
1) Współorganizacja spotkań animacyjnych polegająca na udostępnieniu sali oraz wyznaczeniu 10 uczestników
spotkań (preferowani członkowie samorządów uczniowskich), w tym min. 2 osoby posiadające zaświadczenie
lub oświadczenie o Specjalnej Potrzebie Edukacyjnej. Spotkania animacyjne prowadzone będę przez
przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w uzgodnionym z dyrekcją
terminie. Czas realizacji: od 12.2022r. do 04.2023r.
2) Udział w weekendzie edukacyjnym „Stop bullyingowi! dwóch uczniów oraz jednego nauczyciela Szkoły.
Przewidywany termin realizacji: 04.2023r.
3) Współorganizacja spotkania w szkole w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Stop bullyingowi”.
Odbiorcami spotkania będzie społeczność lokalna szkoły (ok. 50 osób, w tym min. 2 osoby posiadające
zaświadczenie lub oświadczenie o Specjalnej Potrzebie Edukacyjnej). Spotkanie prowadzić będą animatorzy, tj.
przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w uzgodnionym uprzednio
terminie. Rolą Szkoły będzie nieodpłatne udostępnienie sali oraz wsparcie przy promocji i rekrutacji
uczestników. Przewidywany termin realizacji: 05-06.2023r.
Szkoła nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.
Dzięki udziałowy w projekcie, wśród uczniów Szkoły nastąpi wzrost odpowiedzialności za budowanie
kultury włączającej. Uczniowie będą bardziej świadomi problemu jakim jest niepełnosprawność i jakie niesie ze
sobą konsekwencje społeczne.

Chętne szkoły zachęcam do wypełniania deklaracji współpraca stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –
Fundusz Regionalny