Żłobek Talencik w Szczecinie

Żłobek Talencik w Szczecinie

Projekty realizowane

Projekt „Żłobek TALENCIK w Szczecinie” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

nr projektu RPZP.06.06.00-32-K009/18

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy 40 osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo z terenu GMINY MIASTA SZCZECIN , pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Cele szczegółowe:

1) stworzenie min. 40 osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo z terenu GMINY MIASTA SZCZECIN warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych, poprzez rozwój opieki instytucjonalnej nad ich Dz3 w okresie 02-2020-01.2022 r.

2) zagwarantowanie 40 dzieciom z terenu GMINY MIASTO SZCZECIN właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej uwzględniającej indywidualne potrzeby dziecka, poprzez otwarcie i prowadzenie żłobka w okresie 02-2020-01.2022 r.

3) tworzenie nowych miejsc pracy dla pracowników żłobka poprzez uruchomienie
i prowadzenie żłobka w Szczecinie w okresie 02-2020-01.2022 r.

ADRESACI

Adresatami projektu jest 40 osób, (38 kobiet i 2 mężczyzn) bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974r.–Kodeks Pracy.

Planowane rezultaty projektu:

  • 100% grupy docelowej podejmie pracę w ciągu 3 miesięcy od przystąpienia do projektu i powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka
  • powstanie min. 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym będą to miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

WARUNKI PRZYJĘCIA:
– zamieszkanie na terenie Szczecina,
– bezrobotny rodzic lub rodzic przebywający na urlopie wychowawczym.

OPŁATA:
5,50 zł/ dzień, tylko za posiłki.

DOGODNA LOKALIZACJA:
Szczecin, Wojska Polskiego 69

Wartość projektu: 2 046 120,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 739 202,00 zł

Wkład własny Beneficjenta: 110 220,00 zł

Harmonogram udzielanego wsparcia
od 01.02.2020 roku 31.01.2022 r. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 6.00-17.00 – siedziba Żłobka TALENCIK al. Wojska Polskiego 69, 70-478 szczecin

Project Details

  • :
  • :
  • :