SIŁA KOMPETENCJI

SIŁA KOMPETENCJI

SIŁA KOMPETENCJI

Projekt realizowany w partnerstwie z PIB-Privat-Institut fuer Europaeische  Bildung und Consulting UG.

CEL PROJEKTU

Adaptacja i wdrożenie min. 3 nowych narzędzi wykorzystywanych w JOBfirmie, umożliwiających szczegółowy pomiar kompetencji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w określeniu ich ścieżki reintegracji społecznej i zawodowej w celu walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w okresie 02-06.2019 r.

ADRESACI

a)Beneficjenci ostateczni –osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby: z niepełnosprawnościami, osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby znajdujące się w III profilu oddalenia od rynku pracy, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. To na nich zostaną wdrożone i przetestowane nowe narzędzia.

b) Beneficjenci pośredni  – pośredni odbiorcy projektu, w tym 8 pracowników Beneficjenta, 32 osoby reprezentujący takie podmioty jak: Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPR, GOPS itp.), Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i organizacje pozarządowe. Osoby te wezmą udział w wizycie studyjnej oraz w szkoleniach dotyczących stosowania narzędzi.

WARTOŚĆ PROJEKTU
100 000,00 zł.

Project Details

  • :
  • :
  • :