Samorządność i współpraca w powiecie myśliborskim

Samorządność i współpraca w powiecie myśliborskim

Samorządność i współpraca w powiecie myśliborskim

CEL PROJEKTU
Rozwijanie współpracy wewnętrznej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz zewnętrznej pomiędzy co najmniej 5 organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie powiatu myśliborskiego w oparciu o Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w okresie od 11.2013r. do 12.2014r.

ADRESACI

Beneficjentami Ostatecznymi są organizacje pozarządowe i administracja publiczna działające na terenie powiatu myśliborskiego, w tym:
– 30 organizacji działających na rzecz lokalnej społeczności skorzysta z doradztwa oraz 10 organizacji skorzysta ze szkoleń;
– 5 organizacji pozarządowych i 11 instytucji administracji publicznej będzie członkami partnerstwa;
– 10 jednostek samorządu terytorialnego – pracownicy oddelegowani przez przełożonych na szkolenia w zakresie wdrażania Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (ZSRPS);
– 16 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego weźmie udział w szkoleniach z prawa zamówień publicznych oraz partycypacji publicznej

OPIS

Podjęte w projekcie działania:
1. Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
2. Mapa problemów społecznych
3. Budowanie strategii w partnerstwie
4. Realizacja zadania publicznego przez organizację pozarządową
5. Wsparcie szkoleniowe w zakresie wdrażania ZSRPS
6. Targi organizacji pozarządowych

WARTOŚĆ PROJEKTU

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 833 929,04 .

 OSIĄGNIĘTE REZULTATY

– 68  przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy ukończyli udział w projekcie;
– 37  przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, które ukończą projekt;
– 18  przedstawicieli NGO i JST, którzy ukończą warsztaty nt. budowy strategii;
– 20  przedstawicieli JST i NGO, którzy ukończą warsztaty z wdrażania strategii;
– 3 umowy na realizację zadania publicznego podpisanych z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie grupy dyskusyjnej 05.02.2014

Spotkanie partnerstwa 21.05.2014

Project Details

  • :
  • :
  • :