Rozwijamy kompetencje kluczowe!

Rozwijamy kompetencje kluczowe!

Rozwijamy kompetencje kluczowe!

CEL PROJEKTU
wspieranie umiejętności kluczowych dla funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy poprzez podniesienie kompetencji kluczowych 72 uczniów Zespołu Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w okresie 01-12.2017r.

ADRESACI

72 uczniów Zespołu Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp

OPIS

Głównym celem projektu jest wspieranie umiejętności kluczowych dla funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy poprzez podniesienie kompetencji kluczowych 72 uczniów Zespołu Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w okresie 01-12.2017r.
Zaplanowane działania:
– doradztwo edukacyjno – zawodowe, którym objętych zostanie 100% uczniów;
– 210 h dodatkowe zajęcia pozalekcyjnych z Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej;
– 210 h dodatkowe zajęć pozalekcyjne z przyrody;
– 105 h spotkań w ramach kółka matematycznego;
– obóz w Barlinku w ramach którego zorganizowano 90 h zajęć edukacyjnych.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 172 376,25 zł, obejmie dofinansowanie z następujących źródeł:
– ze środków europejskich w kwocie 146 519,81 zł,
– ze środków dotacji celowej w kwocie 10 431,44 zł.
Wkład własny w kwocie 15 425,00 zł pochodzi ze środków prywatnych.

 OSIĄGNIĘTE REZULTATY

– 212 godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem eksperymentalnych metod nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki;
– 134 godziny zajęć realizowanych poza szkołą i/lub lekcjami;
– 83 uczniów objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym;
– 83 uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie;
– 751 zrealizowanych godzin dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych;
– 115 zrealizowanych godzin kół zainteresowań, warsztatów, laboratoriów;
– 83 uczniów nabyło kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Koło matematyczne

Moryń

Project Details

  • :
  • :
  • :