Żłobek Bajeczka w Pyrzycach

Żłobek Bajeczka w Pyrzycach

Żłobek Bajeczka w Pyrzycach

GŁÓWNYM CELEM projektu było umożliwienie powrotu na rynek pracy 18 osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo z terenu miejsko-wiejskiej Gminy Pyrzyce, pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks Pracy-poprzez objęcie ich dzieci opieką żłobkową w okresie 01- 2017-01.2018 r. W ramach projektu został otwarty nowy żłobek dla 18 dzieci, dostosowany także do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

GRUPA DOCELOWA to 18 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974r.–Kodeks Pracy.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY
– 18utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
– 18 utworzonych nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w nowo tworzonych formach opieki.
– 18 osób bezrobotnych i/lub osób biernych zawodowo objętych wsparciem w projekcie
– 18 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie
– 15 osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu


WARTOŚĆ PROJEKTU:
Wydatki kwalifikowalne: 653 806,23 zł, w tym środki wspólnotowe 555 735,29 zł., budżet państwa: 64 124,89 zł. Wkład własny: 33 946,05 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Project Details

  • :
  • :
  • :