Przedszkole integracyjne w Nowogardzie

Przedszkole integracyjne w Nowogardzie

Przedszkole integracyjne w Nowogardzie

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest utworzenie i prowadzenie przez okres 12 m-cy przedszkola integracyjnego w Nowogardzie oraz zachowanie gotowości instytucjonalnej 30 miejsc przedszkolnych przez okres 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

ADRESACI

30 dzieci w wieku 3-4,zamieszkujący Gminę i Miasto Nowogard, w tym min.33% grupy docelowej stanowić będą dzieci z niepełnosprawnościami.

OPIS

Pierwszym etapem realizacji projektu będzie przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej, a jej zadanie będzie polegało na dotarciu do rodziców/opiekunów potencjalnych uczestników projektu z informacjami dotyczącymi projektu, rekrutacji oraz korzyści płynących z udziału w nim. Kolejnym etapem będzie rekrutacja uczestników projektu, mająca na celu wyłonienie osób spośród zgłoszeń nadesłanych do Projektodawcy. Równocześnie będą trwały prace adaptacyjne pomieszczeń, w których będzie umiejscowione przedszkole oraz kupowane jego wyposażenie.
Przedszkole będzie przedszkolem integracyjnym składającym się z 4 grup, w tym dwóch 8-os.i dwóch 7-os., nie zostanie utworzony oddzielny oddział dla dzieci z niepełnosprawnościami. Przedszkole będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy. Codziennie będą prowadzone zajęcia ogólnorozwojowe. Organizowane będą także zajęcia dodatkowe: taneczno-ruchowe, logopedyczne, rehabilitacyjno-korekcyjne i języka angielski.  Dodatkowo dzieci z niepełnosprawnościami będą korzystać z zajęć z pedagogiem specjalnym, psychologiem i rehabilitantem.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 994 373,74 , obejmie dofinansowanie z następujących źródeł:
– ze środków europejskich w kwocie 844 373,74 zł,
– ze środków dotacji celowej w kwocie 0,00 zł.
Wkład własny w kwocie 150 000,00 zł pochodzi ze środków prywatnych.

 OSIĄGNIĘTE REZULTATY

– 50 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;
– 50 dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
– 50 dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach językowych;
– 10 dzieci z niepełnosprawnościami objęta dodatkową ofertą edukacyjną i specjalistyczną;
– 10 dzieci z niepełnosprawnościami objęta wsparciem w ramach projektu;
– 768 godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych;
– 192 godziny dodatkowych zajęć językowych;
– 853,50 godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych;
– 40 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie;
– 10 miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
– 5,98 % wzrost liczby dzieci objętych wsparciem w ramach edukacji przedszkolnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Project Details

  • :
  • :
  • :