Pakty zatrudnieniowe w Polsce

Pakty zatrudnieniowe w Polsce

SIŁA KOMPETENCJI

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest pośrednio poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych 50+. Najważniejszym jednak zadaniem jest zaadaptowanie niemieckiego modelu Paktu Zatrudnieniowego do warunków polskich i przetestowanie go wśród 20 instytucji oraz wdrożenie przez 8 podmiotów.

ADRESACI

Adresatami są kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 50 lat.

OPIS

Pakty Zatrudnieniowe w Polsce to nowatorski projekt realizowany we współpracy z dwoma partnerami: Grone-Schulen Niedersachsen oraz Gminą Pyrzyce. Dzięki tak zbudowanej kooperacji Polska będzie mogła skorzystać z niemieckich doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Potrwa od lipca 2016 do grudnia 2018, będzie przebiegał w 6 etapach, które będą zawierały: badania, konsultacje, wypracowanie modelu, testy, szkolenia i wizyty studyjne oraz ostateczne wdrożenie testowanego modelu.

Pakt to porozumienie między pracodawcami, władzami lokalnymi i instytucjami pomocowymi zawarte w celu regulacji zatrudnienia określonej grupy ludzi na określonym terenie. W rozumieniu projektu głównym celem paktu jest przeciwdziałanie bezrobociu osób 50 +.

ZAWIĄZANE PAKTY ZATRUDNIENIOWE:
– Pakty w powiecie aleksandrowskim.
– Pakt w powiecie pyrzyckim.
– Pakt w powiecie ostrowskim.
– Pakt w powiecie skarżyskim.
– Pakt w powiecie zgierskim i łódzkim.

Budowanie paktów wymagało stałego przekazywania wiedzy i informacji w regionach, wielu spotkań i rozmów. Uświadomienie potencjalnym uczestnikom Paktu, że wspólne rozwiązywanie problemów na rynku pracy przynosi większe efekty nie było łatwe. Potrzeba było pokonania różnic światopoglądowych, a nawet politycznych. Kilka ze zrealizowanych spotkań, mimo zachęty i zaproszenia oraz deklaracji potrzeb ze strony samorządu oraz zaangażowania projektowego Animatora Pracy nie zostało zakończonych zawiązaniem paktu. A szkoda – Ci, którzy się odważyli pracują już pełną mocą. – podkreśla Anna Kamińska-Glück, Kierownik Projektu.

Jak dotąd zakończono badania dotyczące możliwości stosowania w Polsce Paktów Zatrudnieniowych. Eksperci niemieccy i polscy opracowali rozwiązanie, które jest testowane w ramach toczącego się projektu. Zgodnie z planami odbyły się także spotkania ekspertów i kadry projektu. Miały one miejsce 4 i 24 października 2016 r., wzięło  w nich udział 14 osób ze strony polskiej i niemieckiej. 17 listopada 2016 r. odbyło się też spotkanie grupy sterującej projektu. Obecnie trwają cykliczne spotkania Paktów Zatrudnieniowych w poszczególnych miastach. W każdym z nich bierze udział minimum 2 ekspertów.

W Niemczech regionalne podejście do integracji zawodowej umożliwiło stworzenie 78 Paktów Zatrudnieniowych. Podczas polskiego projektu testowanych jest jedynie 5 Paktów. Ale za to po zakończeniu tego przedsięwzięcia w grudniu 2018 roku, będzie gotowe do skopiowania, innowacyjne  i wolne od błędów rozwiązanie przynoszące efekty.

Osiągnięte rezultaty:
– 20 instytucji przetestowało model (w wybranych 5 regionach Polski, w każdym min. 4 podmioty podpiszą Pakt Zatrudnieniowy
– 29 beneficjentów ostatecznych otrzyma ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu
– 8 instytucji wdrożyło Pakt Zatrudnieniowy
– 2 instytucje podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie
– 192 osób zwiększyło wiedzę i umiejętności z zakresu wdrażania Paktów Zatrudnieniowych
– 20 odbiorców projektu wzięło udział we wdrażaniu Paktu Zatrudnieniowego
– 1 wypracowane nowe rozwiązanie modelowe
– 2 wypracowane podręczniki będące ostateczną wersją produktu.

PRACA Z BEZROBOTNYMI W RAMACH PAKTU

Po zawiązaniu paktu rozpoczyna się sedno działań, czyli praca z osobami bezrobotnymi. Wszystkie zawiązane pakty przyjęły do realizacji rekomendowany tzw. model JOBfirmy. Wypracowano go w projekcie w poprzedniej perspektywie finansowej. Oparty jest on także na niemieckim modelu, którego skuteczność była silnie udokumentowana.

Model JOBfirma
Koncepcja aktywizacji zawodowej w ramach modelu JOBfirma
Jedną z głównych przyczyn niskiego wskaźnika zatrudnieniowego wśród osób w wieku 50+ jest słaba współpraca między instytucjami rynku pracy a pracodawcami. Powodami takiego stanu rzeczy jest niska koordynacja w obszarze zarządzania rynkiem pracy i zbyt mała liczba zawieranych partnerstw.

Polska znacznie odbiega od innych krajów europejskich pod względem zatrudniania osób w przedziale wiekowym 55-64. Na przykład w 2013 r., w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wyniósł 59,7%, a w Polsce jedynie 40,6%. W naszym kraju bowiem brak sprawdzonego modelu współpracy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych 50+, który dodatkowo uwzględni potencjał gospodarczy regionów, niezależnie od podziału administracyjnego. Warto podkreślić, że pracodawcy jest obojętne z jakiego województwa dojeżdża pracownik. Urzędy zatrudnieniowe poruszają się natomiast w ramach podziałów administracyjnych. Zatem niekorzystne tendencje występujące na lokalnych rynkach potęgują zróżnicowanie regionalne, zwłaszcza tam, gdzie kumulują się negatywne zjawiska sprzyjające bierności i marginalizacji. W rezultacie wydłuża się okres pozostawania bez pracy i maleją szanse na jej znalezienie, zaś dewaluacji ulega wiedza oraz nabyte umiejętności osób bezrobotnych. Ta smutna diagnoza stała się przyczynkiem do realizowania projektu, którego efektem ma być zwiększenia szans na rynku pracy 70 osób (42 kobiet, 28 mężczyzn) w wieku powyżej 50 lat.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 750 864,40 zł i obejmuje dofinansowanie, z następujących źródeł: ze środków europejskich w kwocie 1 650 890,04 zł, co stanowi 94,29 % wydatków kwalifikowalnych Projektu, ze środków dotacji celowej w kwocie 47 448,41 zł. Wkład własny w kwocie 52 525,95 zł pochodzi ze środków prywatnych.

Publikacje

Project Details

  • :
  • :
  • :