JOBfirma

JOBfirma

Celem  projektu jest rozwój kompetencji życiowych i zawodowych 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem zawodowym wieku 18 lat i więcej z powiatów : gryfińskiego – gminy: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa, polickiego – gminy:  Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police, stargardzkiego – gminy: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Stara Dąbrowa, Kobylanka, Suchań, Stargard-miasto, Stargard-gmina, goleniowskiego – gminy: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica i Gminy Miasto Szczecin

Okres realizacji: 01.01.2018r.-31.12.2019r.

Uczestnikami projektu jest  60 pełnoletnich osób, zagrożonych ubóstwem i/lub  wykluczeniem społecznym, zamieszkujących powiaty:  gryfiński, policki, stargardzki, goleniowski i Gminę Miasto Szczecin.

Działania projektowe

Etap IBILANS KOMPETENCJI

Indywidualna oferta wsparcia i określenie możliwej ścieżki zawodowej dla każdego beneficjenta dokonana  poprzez diagnozę jego sytuacji i sporządzenie bilansu kompetencji i indywidualnego planu działania. Etap I trwa 2 tygodnie, łącznie 80 godzin lekcyjnych

Bilans kompetencji: indywidualne zdiagnozowanie form pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Fundacji

Trzy formy zajęć:

1. grupowe badania testowe za pomocą pakietu testów (określają potencjał osobisty, społeczny, zawodowy)

2. zajęcia w grupie zadaniowej-praca w sytuacjach symulowanych, która ma nauczyć adaptacji w nowej sytuacji, rozwiązywaniu problemów, relacji interpersonalnych.

3. zajęcia indywidualne, rozmowa, wspólne opracowanie profilu zawodowego, atuty i ograniczenia w zakresie kompetencji zawodowej do funkcjonowania uczestnika projektu na rynku pracy.

Celem tego etapu jest sporządzenie IPD ( indywidualny plan działania) i paszportu kompetencji na podstawie którego nastąpi zaprojektowanie dalszego etapu pracy dostosowanego do potrzeb i możliwości beneficjenta i przyjęcie go dalszego etapu projektu jakim jest symulacyjne przedsiębiorstwo PRACA.

Na tym etapie beneficjenci otrzymują:

–  posiłek

– zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej

– ubezpieczenie NNW

-paszport kompetencji i IPD

Etap II: PRZEDSIĘBIORSTWO PRACA

Przedsiębiorstwo PRACA – kompleksowe przygotowanie beneficjenta zmierzająca do wprowadzenia go na rynek pracy. Czas trwania – 9 tygodni.

Miejsce: Szczecin, Al. W. Polskiego 69

Celem udziału w przedsiębiorstwie PRACA jest poprawa samodzielności, uaktywnienie motywacji i potencjału wyłonionego podczas bilansu kompetencji.

Opracowany zostanie harmonogram pracy oraz  „program aktywizacja i integracja”

 W przedsiębiorstwie będą funkcjonowały trzy działy:

1. dział marketingu/akwizycji

2. dział produkcji

3. dział administracyjno-organizacyjny

Beneficjenci będą otoczeni w mirę potrzeb opieką psychologiczną, pedagogiczną, doradztwem dla osób uzależnionych, doradztwem prawnym, finansowym, wykorzystaniem autoprezentacji itp.

Równolegle do pracy w firmie PRACA prowadzone będą:

1. specjalistyczne szkolenia zawodowe niezbędne do zmiany sytuacji uczestnika projektu na rynku pracy

2. szkolenia prowadzone przez zewnętrznych ekspertów, grupowe i indywidualne

3. zajęcia rozszerzające kompetencje:

– obsługa komputera (20 h)

– trening poszukiwania pracy, zdrowie, radzenie ze stresem, mobbing,   zakładanie działalności gospodarczej, asertywność.

– zajęcia ruchowe (2 razy w tygodniu)

i inne stosownie do zdiagnozowanych potrzeb beneficjentów.

Beneficjenci na tym etapie otrzymują:

– stypendium stażowe

–  posiłek (obiad)

– zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej

– ubezpieczenie NNW

-możliwość uzupełnienia lub podniesienia  kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia zawodowe

-możliwość podniesienia umiejętności społecznych i poprawę jakości życia poprzez szkolenia,  doradztwo i wsparcie indywidualne i grupowe

Etap III Staż w wybranym zakładzie pracy

Staż w wybranym zakładzie pracy ma na celu stwierdzenie przydatności beneficjenta do wykonywania zawodu, poznanie specyfiki danej firmy i przypisanych do danego stanowiska zadań. Wykonywać będą powierzone przez pracodawcę czynności w wymiarze 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. W przypadku osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym 7h dziennie – 35 h na tydzień.  Czas trwania stażu wynosi 3 miesiące.

Beneficjent stażysta  otrzymuje:

–  stypendium stażowe

–  ubezpieczenie NNW

– praktyczny trening umiejętności zawodowych

– możliwość otrzymania świadectwa/ certyfikatu- – pokrycie kosztów egzaminu

– możliwość zatrudnienia

HARMONOGRAM:

Beneficjenci będą brali udział w zajęciach w ramach projektu w 4 grupach zgodnie z poniższym harmonogramem:

I grupa (min 15 osób) –  od kwietnia do czerwca 2018 r.plus staż

II grupa (min 15 osób) – od lipca do września 2018 r.plus staż

III grupa (mińn15 osób) – od października do grudnia 2018 r.plus staż

IV grupa (min 15 osób) – od stycznia do marca 2019 r.plus staż

REZULTATY:

-45 osób uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu,

– 26 osób będzie poszukiwało pracy po opuszczeniu programu,

– min. 20 osób znajdzie zatrudnienie

– min. 45 osób nabędzie kompetencje

– osiągniecie poziomu 44% wartości wskaźnika efektywności społecznej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

– osiągniecie poziomu 44% wartości wskaźnika efektywności społecznej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

– osiągniecie poziomu 33% wartości wskaźnik  efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

– osiągniecie poziomu 33% wartości wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Źródła finansowania wydatków

– Środki wspólnotowe – 1 272 161,12 zł

– środki krajowe (budżet państwa) – 149 666,01zł

– prywatne 74 833,02 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU – 1 496 660,15 zł

Project Details

  • :
  • :
  • :