JOBFIRMA jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+

JOBFIRMA jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+

CEL PROJEKTU
Wyposażenie PSZ w skuteczne narzędzia pracy z osobami 50+ poprzez jego przetestowanie w 2 powiatach: zgierskim –województwo Łódzkie i myśliborski – województwo Zachodniopomorskie w okresie od 1.04.2012r. do 31.12.2014r.

ADRESACI
1) użytkownicy produktu:
-pracownicy IRP
-pracownicy OPS
-NGO’s
-pracodawcy
2) odbiorcy projektu:

-osoby 50+ potencjalnie zagrożone wykluczeniem społecznym korzystające ze świadczeń na terenie Polski.

OPIS

Podjęte w projekcie działania:
1. Analiza: stan rzeczywisty skuteczności działań Instytucji Rynku Pracy i Instytucji Pomocy Społecznej (IPS) ETAP I;
2. Pogłębiona diagnoza i analiza problemu, przygotowanie produktu ETAP I;
3. Szkolenie dla opiekunów osobistych i doradców integracyjnych ETAP II;
4. Tworzenie, prowadzenie i zarządzanie systemem współpracy ETAP II;
5. Testowanie opracowanego produktu ETAP II;
6. Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu. Wersja ostateczna produktu;
7. Upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu polityki.

Innowacyjność przejawia się w formach wsparcia osób bezrobotnych 50+. Proponowany model i narzędzia do rozwiązania zdiagnozowanych problemów nie były dotąd w Polsce stosowane. Innowacyjność przedsięwzięcia będzie się przejawiać w adaptacji modelu, funkcjonującego w Niemczech do warunków polskich. Będzie polegać również na wykorzystaniu potencjału NGO’s, Instytucji Rynku Pracy, IPS, które będą mogły być wykonawcami zadań dotyczących Jobfirmy oraz wykorzystaniu skutecznych działań partnerstw zawiązywanych na rzecz osób bezrobotnych 50+.

Produkt finalny będzie obejmował model współpracy czterech podmiotów – Instytucje Rynku Pracy, IPS, NGO’s i pracodawców oraz narzędzie – Jobfirma, do wykorzystania w pracy z bezrobotnymi 50+. Opis znajdować się będzie w podręcznikach dla: użytkownika i pracodawcy. Wypracowane produkty będą stanowiły element do upowszechnienia i włączenia do polityki społecznej na poziomie lokalnym. Ponadto wypracowane produkty mogą mieć zastosowanie nie tylko wobec bezrobotnych ale stanowić wsparcie do różnych innych rozwiązań np. na rzecz przedsiębiorców.


WARTOŚĆ PROJEKTU

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 2 166 435,20 zł.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY
– 2 PSZ wyposażone zostały w skuteczne narzędzia pracy z osobami 50+ poprzez przetestowanie jego w 2 powiatach: zgierskim – woj.  Łódzkie i myśliborski-woj. Zachodniopomorskie w okresie od 1.04.2012 do 31.12.2014r.;
– Zaadaptowanie 1 niemieckiego modelu ukierunkowanego na podniesienie aktywności zawodowej osób w wieku 50+;
– Podniesienie jakości współpracy w zawiązaniu partnerstwa lokalnego na rzecz integracji społecznej z IPS, Instytucji Rynku Pracy, NGO oraz pracodawcami w 2 powiatach: myśliborskim i zgierskim;|
– Potwierdzenie adekwatności dokonanej adaptacji modelu poprzez przetestowanie w okresie 18 m-cy rozwiązań w warunkach polskich w powiecie zgierskim i myśliborskim.
– Uzyskanie praktycznej wiedzy o rozwiązaniach niemieckich podczas 2 wizyt studyjnych w DE w terminie przygotowywania produktu i testowania;

– Upowszechnienie wypracowanego modelu na terenie całej Polski wśród łącznie 160 Instytucji Rynku Pracy, Instytucji Pomocy Społecznej, NGO i pracodawców.

Project Details

  • :
  • :
  • :