Centrum Aktywności Społecznej Seniorów

Centrum Aktywności Społecznej Seniorów

CEL PROJEKTU
Głównym celem realizacji zadania publicznego jest edukacja i rozwój pasji w różnych obszarach aktywności społecznej seniorów w gminie Barlinek poprzez otwarcie i prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej Seniorów w okresie 10.2012-06.2013 r.
W ramach projektu zostaną podjęte działania służące poprawie i utrzymaniu statusu społecznego, bezpieczeństwa osobistego, zdrowotnego, socjalnego, poprawie jakości życia osób w wieku 60+, oraz możliwości pełnego udziału w kulturze i życiu społecznym. 
Cele szczegółowe: 
– dostarczanie wiadomości na temat zdrowego trybu życia
– podnoszenie aktywności fizycznej 
– dostarczenie wiadomości na temat bezpiecznej bankowości elektronicznej, bezpiecznych finansów
– rozwijanie pasji i zainteresowań
– uświadamianie roli seniorów w lokalnym życiu społecznym
– integracja międzypokoleniowa 
Projekt przyczyni się również do zbliżenia międzypokoleniowego, zwiększy aktywność seniorów, wpłynie pozytywnie na ich ocenę, samoocenę, doprowadzi do prawidłowego postrzegania i funkcjonowania w społeczności lokalnej. Jednocześnie poprawi relacje między ludźmi. Cele realizowane będą poprzez prowadzenie: CASS, szkoleń/warsztatów, Pracowni Pracy Twórczej, wyjazdów: plenerowego do Świnoujścia, do teatru do Szczecina oraz Rajdu Wschodzącego Słonecznika.

ADRESACI

Grupę zadania publicznego stanowić będą osoby w wieku 60+ zamieszkujące gminę Barlinek. Grupa ta nie będzie grupą stałą (zamkniętą), ponieważ CASS będzie otwarte dla wszystkich seniorów z gminy Barlinek.

OPIS

W ramach projektu powstanie Centrum Aktywności Społecznej Seniorów (CASS) w Barlinku, które będzie posiadało bogatą ofertę edukacyjną dla osób starszych, oraz możliwość rozwijania hobby i własnych pasji. Przyczyni się to do budowy relacji między osobami starszymi, co wpłynie pozytywnie na poczucie bycia potrzebnym. W CASS prowadzone będą szkolenia/warsztaty dotyczące m.in.: zdrowych nawyków żywieniowych, dbania o własne pieniądze(zarządzania finansami), wizażu, warsztaty ogólnorozwojowe (np. nauka samoobrony, TAI CHI). Powstaną także Pracownie Pracy Twórczej: witrażowo-malarska, gastronomiczna, wikliny oraz hafciarsko-krawiecka. CASS będzie miejscem w którym seniorzy będą mogli spotykać się na co dzień, rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę, zainteresowania w ww. dziedzinach. Dodatkowo utworzona zostanie kawiarenka internetowa, która umożliwi konsultowanie własnych pomysłów z osobami, które mają podobne zainteresowania. Umożliwi też wyszukiwanie nowych informacji i przyczyni się do inspirowania kolejnych pomysłów. Seniorom, którzy będą mieli problem z obsługą komputera będą pomagali wolontariusze. W ramach zadania przewidziany jest 5 dniowy wyjazdy plenerowy do Świnoujścia, wyjazd do teatru do Szczecina, spotkanie wigilijne dla osób uczestniczących w ramach CASS. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany Rajd Wschodzącego Słonecznika.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 222857.20 zł, w tym 15932.20 zł

 OSIĄGNIĘTE REZULTATY

– powstało jedno Centrum Aktywności Społecznej Seniorów;
– 40 seniorów skorzystało z kawiarenki internetowej  co przyczyni się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych z dostępu do nowoczesnych technologii i narzędzi komunikacyjnych;
– 160 h lekcyjne szkoleń;
– 32 h szkolenia – Zdrowego odżywiania się;
– 32 h szkolenia – Dbam o swoje pieniądze ;
– 32 h szkolenia –Wizaż;
– 32 h warsztatów – TAI CHI;
– 32 h warsztatów – Podstawy samoobrony;
– 30 seniorów zadeklarowało chęć pracy w Pracowni Pracy Twórczej.

Project Details

  • :
  • :
  • :